24/8 Basketball Privacy Policy

24/8 Basketball staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met je communiceren over het gebruik van je persoonsgegevens. 24/8 Basketball verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 24/8 BASKETBALL?

24/8 Basketball verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere, hieronder benoemde, bronnen.

 

Door jou aan 24/8 Basketball verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap
 • Persoonsgegevens die je aan 24/8 Basketball verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Inloggegevens zoals e-mailadres en/of gebruikersnaam
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP adres

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen van derde partijen zoals samenwerkingspartners, verenigingen, scholen enzovoort.
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap

 

WAAROM VERWERKT 24/8 BASKETBALL JOUW PERSOONSGEGEVENS?

24/8 Basketball gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 

 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die interessant voor je kunnen zijn
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

24/8 Basketball neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens 24/8 Basketball toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. 24/8 Basketball hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via info@248basketball.nl contact op te nemen met ons.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

In bepaalde gevallen kan het voor 24/8 Basketball noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals externe trainers en dergelijke.
 • Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. 24/8 Basketball is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van 24/8 Basketball en dus op verzoek en conform instructie van 24/8 Basketball handelt, sluit 24/8 Basketball met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat 24/8 Basketball jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet 24/8 Basketball erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

 

GRONDSLAGEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens door 24/8 Basketball baseert 24/8 Basketball zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van 24/8 Basketball, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van 24/8 Basketball. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

24/8 bewaart persoonsgegevens van deelnemers die zich hebben uitgeschreven, voor de duur van één jaar (voor een eventuele herinschrijving) of langer, indien deelnemer hiervoor expliciet (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

 

JOUW RECHTEN

Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via info@248basketball.nl.

Je hebt daarnaast het recht om een door jou verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 24/8 Basketball zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is behalve indien dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

KLACHTENREGELING

Bij 24/8 Basketball hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in jouw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan via info@248basketball.nl.

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door 24/8 Basketball in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING AAN VERANDERINGEN ONDERHEVIG

24/8 Basketball behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij belangrijke wijzigingen zal 24/8 Basketball dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen 24/8 Basketball en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

Download een kopie

Volle Kar, Volle Harten

Laat zien dat je hart hebt voor de sport.
Met jouw hulp kunnen we meer kinderen laten spelen.

Draag Bij aan onze 100 Basketballen ACTIE