Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Activiteiten: alle door 24/8 Basketball begeleide en/of georganiseerde (skills) trainingen, clinics, events enz.

Basketbalschool: alle individuele, kleine en grote groepstrainingen bij 24/8 Basketball.

Leerling: elke deelnemer aan de Basketbalschool.

Opdrachtgever: persoon of bedrijf die opdracht heeft gegeven aan 24/8 Basketball tot het verrichten van een dienst, verzorgen van een clinic/events of vergelijkbare opdracht.

24/8 gedragsregels: De huisregels en verwachtingen van de deelnemers die worden gehanteerd binnen 24/8 Basketball.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met 24/8 Basketball.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 24/8 Basketball, voor de uitvoering waarvan door 24/8 Basketball derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien 24/8 Basketball niet of niet uitdrukkelijk strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat 24/8 Basketball het recht verliest om in andere gevallen de naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanmelding en Inschrijving Basketbalschool

1: Aanmelding voor deelname aan de Basketbalschool van 24/8 Basketball geschiedt door middel van het indienen van een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier.

 1. Door inschrijving gaat de leerling (of diens ouder/voogd) een overeenkomst aan met 24/8 Basketball en verklaart hij/zij zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. 24/8 Basketball bepaalt welke aanmeldingen zij wel en welke zij niet accepteert zonder opgaaf van reden.
 3. Voor leerlingen die minderjarig zijn, dient een ouder/voogd toestemming te geven en het inschrijvingsformulier te ondertekenen.
 4. Na de eerste training zal met de leerling en/of ouder/voogd een afspraak worden gemaakt om het vervolgtraject te bespreken.
 5. Na bevestiging van de inschrijving per e-mail door 24/8 Basketball, is de inschrijving definitief en komt een overeenkomst tot stand. Vanaf dat moment is lesgeld verschuldigd, zoals overeengekomen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden – Procedure Basketbalschool

1: Het verschuldigde lesgeld wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

 1. Het lesgeld dient voldaan te worden op rekeningnummer NL37INGB0009696541 van 24/8 Basketball o.v.v. Naam leerling. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen een termijn van 14 dagen.
 2. Bij het niet of niet tijdig ontvangen van het lesgeld binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen behoudt 24/8 Basketball het recht om de desbetreffende leerling uit te sluiten van deelname aan activiteiten waarvoor hij ingeschreven is.
 3. In afwijking van het voorgaande biedt 24/8 Basketball de mogelijkheid om per training te betalen. Dit kan via een pinbetaling of contant.
 4. Indien een leerling is uitgesloten van verdere deelname op grond van artikel 6.4 dient het openstaande/verschuldigde lesgeld alsnog te worden voldaan.
 5. De lesgeld tarieven kunnen maandelijks wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven zoals vermeld op de website van 24/8 Basketball geldig.

Artikel 5: Kleding

 1. Bij deelname aan de Basketbalschool dient een trainingstenue van 24/8 Basketball te worden aangeschaft.
 2. Na betaling is het trainingstenue eigendom van de leerling.
 3. In afwijking van het eerste lid, kan, in overleg, en indien beschikbaar, een kledingpakket worden overgenomen van een andere leerling.

Artikel 6: Afspraken en gedragsregels

 1. Wij verzoeken de leerling op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan de leerling toegang tot de training worden ontzegd.
 2. Het dragen van de kleding van 24/8 Basketball tijdens trainingen is verplicht.
 3. De leerling is op de hoogte van de normen en waarden binnen 24/8 Basketball en dient deze te respecteren. Zie de 24/8 gedragsregels op www.248basketball.nl
 4. Bij wangedrag van een leerling en/of het niet naleven van de 24/8 gedragsregels kan een leerling worden uitgesloten van de les. Bij aanhoudend wangedrag zal de leerling worden uitgesloten van verdere deelname aan de Basketbalschool.
 5. In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de leerling of diens ouder/voogd/verzorger zich (indien mogelijk) minimaal 24 uur van te voren af te melden bij 24/8 Basketball. Voor contactgegevens zie www.248basketball.nl
 6. De trainingen gaan in principe altijd door, maar 24/8 Basketball behoudt zich het recht voor tot het laten vervallen van een training. Vervallen trainingen zullen op een ander moment worden ingehaald. Indien een training komt te vervallen, zal 24/8 Basketball de leerlingen die dit aangaat via whatsapp en/of mail op de hoogte stellen.
 7. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn gegevens, zodat 24/8 Basketball de leerling altijd kan contacteren. Hierbij moet gedacht worden aan het doorgeven van wijzigingen betreffende woon- of postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Artikel 7: Risico en Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de activiteiten van 24/8 Basketball is geheel vrijwillig en voor eigen risico.
 2. 24/8 Basketball kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures die ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de activiteiten van 24/8 Basketball.
 3. Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van 24/8 Basketball, indien deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de deelnemer.

Artikel 8: Multimedia

24/8 Basketball behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s tijdens alle activiteiten van 24/8 Basketball te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

Artikel 9: Opzegging/beëindiging (deelnemers)overeenkomst

 1. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@248basketball.nl. 24/8 Basketball stuurt na ontvangst een bevestiging van opzegging.
 2. Onder bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte of een blessure, kan de overeenkomst tijdelijk worden opgeschort. Dan is tijdelijk geen lesgeld verschuldigd. Dit verzoek om opschorting dient schriftelijk te worden ingediend via info@248basketball.nl. 24/8 Basketball is geheel vrij in de beoordeling tot inwilliging of eventuele afwijzing van dit verzoek.

Artikel 10: Aanbod en aanvaarding offerte Events & Clinics

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 dagen gerekend vanaf de offertedatum of indien de datum waarop de offerte betrekking heeft, is verstreken.
 2. 24/8 Basketball kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege.
 4. Indien Opdrachtgever wenst af te wijken van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is 24/8 Basketball enkel daaraan gebonden indien 24/8 Basketball deze wijziging(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Aan door 24/8 Basketball uitgebrachte aanbiedingen of offertes kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

Artikel 11: Algemene Betalingsvoorwaarden Events & Clinics

 1. Betaling van een factuur dient plaats te vinden door middel van een overboeking van het verschuldigde bedrag op een door 24/8 Basketball opgegeven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 3. 24/8 Basketball heeft het recht vóór een nader door 24/8 Basketball aan te geven datum een aanbetaling te verlangen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. 24/8 Basketball behoudt zich het recht voor om het Event en/of Clinic geheel of gedeeltelijk af te gelasten wanneer sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, gevaar voor de openbare orde en veiligheid, ziekte van trainers e.d.).

24/8 Basketball en Opdrachtgever zullen alsdan, indien mogelijk, een nieuwe datum vaststellen voor het Event en/of Clinic. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op vergoeding van schade van welke aard of omvang dan ook als gevolg van de afgelasting.

 1. Indien Opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 1. Indien Opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren, is Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan 24/8 Basketball:

–    tot 1 maand voor aanvang van het Event en/of Clinic: 50% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Event en/of Clinic.

–    tot 7 dagen voor aanvang van Event en/of Clinic: 70% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Event en/of Clinic;

–    bij annulering binnen 7 dagen of minder voor aanvang van het Event en/of Clinic: 100% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Event en/of Clinic;

 1. Bij annulering zendt 24/8 Basketball een factuur met daarop een overzicht van de kosten van de annulering. Opdrachtgever dient deze kosten uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op het aangegeven rekeningnummer.
 2. Indien sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, vindt geen volledige kwijtschelding plaats door 24/8 Basketball aan Opdrachtgever.

Artikel 13: Klachten en/of opmerkingen

Klachten of op- en aanmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van/handelingen tijdens trainingen ontvangen wij graag z.s.m. na constatering en schriftelijk via e-mail gericht aan: info@248basketball.nl. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 24/8 Basketball aangegaan, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die verband houden met uit door 24/8 Basketball aangegane overeenkomsten en door 24/8 Basketball verrichte diensten zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar 24/8 Basketball is gevestigd

Artikel 15: Wijzigingsbeding

24/8 Basketball behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

24/8 Basketball, gevestigd te Almere, Nederland.

Download een kopie  download, icon, internet-1459071.jpg

Volle Kar, Volle Harten

Laat zien dat je hart hebt voor de sport.
Met jouw hulp kunnen we meer kinderen laten spelen.

Draag Bij aan onze 100 Basketballen ACTIE